心经

般(bō)若(ruò)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)心(xīn)经(jīng)

bō ruò bō luó mì duō xīn jīng

般若波罗蜜多心经

guān zì zài pú sà xíngshēn bō ruò bō luó mì duō shí zhàojiàn wǔ yùn jiē kōng

观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。

dù yī qiè kǔ è shě lì zǐ sè bù yì kōng kōng bù yì sè sè jì shì

度一切苦厄。舍利子。色不异空。空不异色。色即是

kōng kōng jì shì sè shòuxiǎngxíngshí yì fù rú shì shě lì zǐ shì zhù

空。空即是色。受 想 行识。亦复如是。舍利子。是诸

fǎ kōngxiàng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn shì gù kōng

法空相。不生不灭。不垢不净。不增不减。是故空

zhōng wú sè wú shòuxiǎngxíng shí wú yǎn ěr bí shé shēn yì wú sè shēngxiāng

中 无色。无受 想 行识。无眼耳鼻舌身意。无色 声 香

wèichù fǎ wú yǎnjiè nǎizhì wú yì shíjiè wú wúmíng yì wú wúmíng

味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明

jìn nǎizhìwúlǎosǐ yì wúlǎosǐjìn wú kǔ jímièdào wúzhìyì

尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦

wú dé yǐ wúsuǒdé gù pú tí sàduō yī bōruòbōluómìduōgù

无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。

xīn wú guà ài wú guà ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèngxiǎng jiū

心无罣碍。无罣碍故。无有恐怖。远离颠倒梦 想 。究

jìngnièpán sānshìzhū fó yī bō ruò bō luó mì duō gù dé ā nòuduōluó

竟涅槃。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗

sān miǎo sān pú tí gù zhī bō ruò bō luó mì duō shì dà shénzhòu shì dà míng

三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明

zhòu shì wú shàngzhòu shì wú děngděngzhòu néng chú yí qiè kǔ zhēn shí bù

咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不

xū gù shuō bō ruò bō luó mì duō zhòu jì shuōzhòu yuē jiē dì jiē dì bō

虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰。揭谛揭谛。波

luó jiē dì bō luósēngjiē dì pú tí sà pó hē

罗揭谛。波罗僧揭谛。菩提萨婆诃。

mó hē bōruòbōluómìduō

摩诃般若波罗蜜多 (三称)

相关推荐

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

心经