心经

般(bō)若(ruò)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)心(xīn)经(jīng)

bō ruò bō luó mì duō xīn jīng

般若波罗蜜多心经

guān zì zài pú sà xíngshēn bō ruò bō luó mì duō shí zhàojiàn wǔ yùn jiē kōng

观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。

dù yī qiè kǔ è shě lì zǐ sè bù yì kōng kōng bù yì sè sè jì shì

度一切苦厄。舍利子。色不异空。空不异色。色即是

kōng kōng jì shì sè shòuxiǎngxíngshí yì fù rú shì shě lì zǐ shì zhù

空。空即是色。受 想 行识。亦复如是。舍利子。是诸

fǎ kōngxiàng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn shì gù kōng

法空相。不生不灭。不垢不净。不增不减。是故空

zhōng wú sè wú shòuxiǎngxíng shí wú yǎn ěr bí shé shēn yì wú sè shēngxiāng

中 无色。无受 想 行识。无眼耳鼻舌身意。无色 声 香

wèichù fǎ wú yǎnjiè nǎizhì wú yì shíjiè wú wúmíng yì wú wúmíng

味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明

jìn nǎizhìwúlǎosǐ yì wúlǎosǐjìn wú kǔ jímièdào wúzhìyì

尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦

wú dé yǐ wúsuǒdé gù pú tí sàduō yī bōruòbōluómìduōgù

无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。

xīn wú guà ài wú guà ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèngxiǎng jiū

心无罣碍。无罣碍故。无有恐怖。远离颠倒梦 想 。究

jìngnièpán sānshìzhū fó yī bō ruò bō luó mì duō gù dé ā nòuduōluó

竟涅槃。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗

sān miǎo sān pú tí gù zhī bō ruò bō luó mì duō shì dà shénzhòu shì dà míng

三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明

zhòu shì wú shàngzhòu shì wú děngděngzhòu néng chú yí qiè kǔ zhēn shí bù

咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不

xū gù shuō bō ruò bō luó mì duō zhòu jì shuōzhòu yuē jiē dì jiē dì bō

虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰。揭谛揭谛。波

luó jiē dì bō luósēngjiē dì pú tí sà pó hē

罗揭谛。波罗僧揭谛。菩提萨婆诃。

mó hē bōruòbōluómìduō

摩诃般若波罗蜜多 (三称)

相关推荐

green Tara Mantra / 綠度母 (多羅菩薩) 心咒

迥向眾生以及消災解厄,平安健康 嗡 , 达 咧 都, 达 咧, 都 咧, 莎 哈 om tare tuttare ture soha mp3 绿度母心咒:"嗡。大咧。度大咧度咧苏哈。" (梵文:Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā)。   绿度母心咒的正确念法:ong,da lie,du da lie,du lie,suo ha   绿度母介绍:   绿度母为观世音菩萨的化身。度母,梵名Tara,全称圣救度佛母,我国古代称多罗菩萨、多罗观音,共有二十一尊,皆为观世音菩萨之化身。绿度母即二十一尊度母之一,此尊现少女相,全身绿色,一面二臂,现慈悲相。头戴五佛宝冠,身佩各种珠宝,着各色天衣,下身重裙,以示庄严;坐菩萨座于莲花月轮上,右足呈蹍踏状,左足踡屈。右手向外置于右膝上,作施愿印,持乌巴拉花,左手置于胸前,亦持乌巴拉花。修持此尊密法,能断生死轮回,消除一切魔障、业障、病苦等,并能消灾、增福、延寿、广开智慧,凡有所求,无不如愿成就,且命终往生极乐世界。   绿救度母,有二十一个化身。是值得修密宗的人敬仰的大菩萨,最容易亲近,也最容易得到相应的,有些人一生专修「绿度母」法,得到很大的智慧,众生只要诚意称念她的名字,持「绿度母」的心咒,修行自能得果。 绿度母为廿一尊度母之主,绿度母咒乃廿一度母之根本咒。如果常勤念诵,就能逐渐断除轮回之根源。修持绿度母法门成就者,得免除一切魔障、瘟疫病苦,消除一切水火刀兵盗俚葹碾。并能增长福慧、权威、寿命。凡有所求时,无不如愿,命终时往生极乐。修习本法门成就者,得除一切罪业,消灭魔障,能救一切灾难,速得无量圆满功德,而且无子息者,求男得男,求女得女,求财得财,长寿富贵皆能如愿,其功德利益广大无量不可思议。当今之世,修此法之成效最为迅速,加持力大胜过一切法。乃满愿及除障最深奥的法门,能阻止恶咒、自杀、疯癫、争斗、恶兆、梦魇、疾病、传染病及牲畜之病等一切损伤,破除年、月、日、时之不祥。若想满足心中愿望,消除心中恐惧,无有比度母更殊胜之法门,过去在印度及西藏修此法门之成就者及得到祥瑞征兆之例子甚多,至今仍广为流传。转自:https://www.liaotuo.com/fozhou/lvdumuxinzhou/43080.html

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

心经
error: Content is protected !!